xd.ag 香当|享档 在线文档分享与交流平台
P4

仓储保管合同

  仓储保管合同   合同编号; 存货方:                                                          签订地点: 保管方: ...

3年前    5952    0
P1

模具委外保管合同

                     模具委外保管合同 甲方: 合同签立人             乙方: 模具名称:            甲方兹提供模具设备,委托乙方代...

3年前    5938    0
P2

仓储保管合同_接货出库

甲方: 乙方:    甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《仓储保管合同实施细则》的有关规定,经过友好协商,在平等互利的基础上,特达成如下协议: 第一条:有关代储货物,甲方委托乙方存 ...

7年前    12924    0